KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KEMAL AKSOY(“Şirket”), siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Şirket bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen aydınlatma metni; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) ve Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kanun kapsamında Şirket, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz Kanuna uygun şekilde, aşağıda açıklanan yöntem, amaç ve hukuki sebepler uyarınca faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanacak, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

 1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan ve metnin bütünlüğü açısından açıklanması gereken tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Şirket, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi belirtilen ilkeler uyarınca; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile Kanunun 5. ve 6. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işleyecektir.

Şirket tarafından elde edilen kişisel verileriniz;

 

–          KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmesi,

–          Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin(mesafeli satış sözleşmesi) kurulması ve ifası ile ilgili gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

–          Ürünlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin/teslim ve sevkiyatı,

–          Şirket tarafından sunulan ürünlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurumları/kuruluşları faydalandırmak için Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve Şirket’in meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi,

–          Muhasebe ve fatura/irsaliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

–          Müşteri memnuniyetinin tespiti ve en üst seviyeye çıkarılması amacıyla anket yapılması

–          Ödemelerin yapılması,

–          Sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,

 

amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişisel verileriniz bu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda işlenebilecek ve bu kapsamda kişisel verileriniz tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, işlenme amacıyla uygun süre ve saklama süresi dahilinde fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde ve depolanır, muhafaza edilir mevzuata uygun biçimde işlenebilir ve aktarılabilir.

 

ŞİRKET tarafından müşterilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

 

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet

İletişim Verisi

Adres Bilgisi, E-Posta

Diğer Bilgiler

Kullanıcı Adı, Üyelik Şifresi, Kredi Kartı Bilgileri

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirlenen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde; çalışanlarına, avukatlarına, tedarikçilerine, tarafınıza verilecek olan faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Şirket bizzat sağladığı ürün satışı, ürünlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkur ürünlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapabilir.

Ayrıca Şirket, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Şirket’in bilgilendirme yükümlülüklerine yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlayacaktır. Bu madde kapsamında aktarılan kişisel verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirket’in satıcı olarak sunduğu ürünler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; ürün talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde elektronik ortamda Şirket’e iletmeniz ve şirketin internet ortamında www.aksoyofis.com adresinde bulunan üye kayıt sistemine kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirket ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız,  Şirket ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, Şirket müşterilerinin kendilerine ait kişisel verilerini Şirket’e bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

 1. İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları:

Şirket’e başvurarak kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile www.aksoyofis.com adresinde bulunan İlgili Başvuru Formu’nu doldurarak KVKK İlgili Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.  

Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ     :

Şirket Adı                    : KEMAL AKSOY

İletişim Linki               : https://aksoyofis.com/iletisim/

Adres                          : ORHANTEPE MAH. ESER SOK. NO:1/A KARTAL/İSTANBUL