Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

1.1.           İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme“); adresi 5. maddede belirtilen (“Alıcı“) ile Orhantepe Mah. Eser Sok. No:1/A  Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan KEMAL AKSOY (“Satıcı“) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

 1. TANIMLAR

 

2.1.   İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarında yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Kanun

: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik

: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

KVKK

: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Satıcı

: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi

Alıcı

: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi

Site

www.aksoyofis.com  

Taraflar

: Satıcı ve Alıcı

Ürün(ler)

: Site üzerinden satışa konu edilen her türlü ürün

 

 1. KONU

Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri oluşturur.

 1. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Site üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişten gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Site’nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

1.      Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri

2.      Satıcı’nın unvanı, iletişim bilgileri ve güncel tanıtıcı bilgileri

3.      Ürün’ün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi

4.      Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri

5.      Mahiyetine göre Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Site’de onaylanarak kurulmasından sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, her halükarda Site’de yer alan Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebileceği Satıcı’nın da Sözleşme’yi 3(üç) yıl ile nezdinde saklayabileceği

6.      Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve varsa Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler

7.      Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri

8.      Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kullanamayacağına ilişkin bilgi

9.      Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ad ve Soyad: KEMAL AKSOY

Adresi: Orhantepe Mah. Eser Sok. No:1/A  Kartal/İSTANBUL

Vergi Kimlik Numarası: 0360188773

Telefon Numarası[A1] : 

E-posta: info@aksoyofis.com[A2] 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad:

Telefon Numarası:

Adres:

E-posta:

Adres:

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

T.C.K.N./ Vergi Kimlik No.:

Fatura iletimi: Siparişin teslimatından itibaren 7(yedi) gün içerisinde düzenlenen faturanın basılabilir görüntüsü, Alıcı’nın sipariş oluştururken verdiği e-posta adresine gönderilecektir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

8.1. Ürünler’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli) Site üzerinde yer almaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Adı/Açıklaması

Ürün Adedi

Sipariş Numarası

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

   
   

 

   

 

 

 

Toplam

 

 

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat Şekli:

Teslimat Ücreti:

8.4. Ürün teslimatı, Satıcı tarafından gerçekleştirilecek olup masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, ilan ettiği sözleşme bedelini aşan tutarda yapılan alışverişte, ücreti kendisinin karşılayacağını beyan etmişse teslimat ücreti Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, Site’de Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürün/Ürünler’e ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, Yönetmelik ile belirlenen 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir. Site’de “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünler’in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün paketi tedarik edebilir.

9.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü 1 (bir) gün içinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Satıcı, Satıcı/Sağlayıcı olarak, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ün süresi içinde teslim edilememesi durumunu mümkün olan kısa sürede Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı’nın;

1- siparişin iptal edilmesi,

2- Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesi,

3- teslimat sürecinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi

seçeneklerinden birini seçerek Satıcı’dan talep etme hakkı doğacaktır. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı en geç 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin uygulamada 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden veyahut kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.9. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait hesap özetini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.10. Satıcı sipariş konusu Ürün’ün tesliminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.

9.11. Ödeme işleminin akabinde Satıcı, Ürün’e ilişkin başta fiyat bilgisi olmak üzere temel bilgilerin yer aldığı bir onay e-maili ile önceden Alıcı tarafından onaylanan işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nu Alıcı’ya iletecektir. Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi sonraki süreçte de Alıcı’nın Site’deki Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebilir olacaktır (Sürekli erişim imkanı, Alıcı’nın üyeliğinin bulunması durumuna özgüdür).

 1. ÖZEL ŞARTLAR

10.1 Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, Site’de Alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir. Alıcı’nın satın aldığı Ürünler’i kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir. Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

10.2. Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Satıcı’nın Site’de duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın Site’den yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 

 1. CAYMA HAKKI

11.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca Ürünler’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçünçü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.2.  Cayma hakkın kullanılması halinde (Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.),

 1. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

    III.            Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürün’ü 10 (on) günlük süre içerisinde iade etmesi gerekmektedir.

 1. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 2. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler).
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.

    III.            Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.

 1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
 2. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.
 3. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.

 VII.            Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.

VIII.            Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.

 1. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde.
 2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Site’de yer alan Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veri, mali veri vb. bilgiler;

KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin(mesafeli satış sözleşmesi) kurulması ve ifası ile ilgili gerekliliklerinin yerine getirilmesi, ürünlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin/teslim ve sevkiyatı, Şirket tarafından sunulan ürünlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurumları/kuruluşları faydalandırmak için Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve Şirket’in meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi, Muhasebe ve fatura/irsaliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin tespiti ve en üst seviyeye çıkarılması amacıyla anket yapılması, ödemelerin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi amacıyla ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini, aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda ise Alıcı ve Satıcı’nın ikametgah yerlerindeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:

 • 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır. Ancak tüketici mahkemelerine başvuru başta olmak üzere TKHK ve ilgili mevzuattan doğan başvuru imkanları mevcuttur.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Toplam 12 (oniki) sayfa ve 16 (onaltı) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.